temptext

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí         8:00 - 10:00          14:00 - 18:00
  Středa         8:00 - 10:00 14:00 - 18:00
 2. Telefonické podání: +420 466 510 570
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@starezdanice.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Staré Ždánice, Staré Ždánice 11, 533 44 Staré Ždánice

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí         8:00 - 10:00          14:00 - 18:00
Středa         8:00 - 10:00 14:00 - 18:00

Telefonické podání: +420 466 510 570
Poštou na adresu Obecní úřad Staré Ždánice, Staré Ždánice 11, 533 44 Staré Ždánice
Elektronicky na e-mail: podatelna@starezdanice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: y5ibqr7
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Staré Ždánice, Staré Ždánice 11, 533 44 Staré Ždánice
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazebník úhrad za poskytování informací pro úhradu nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU
o ochraně osobních údajů č. 2016/679

Obec Staré Ždánice stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení
s § 17 tohoto zákona, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací:

Položka

 Sazba

Hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

0 Kč

Pořízení jedné černobílé kopie formátu A4: a) jednostranná / b) oboustranná 

a) 2 Kč / b) 4 Kč

Pořízení jedné černobílé kopie formátu A3: a) jednostranná / b) oboustranná 

a) 4 Kč / b) 8 Kč

Tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný) jedna stránka   3 Kč
Pořízení skenu či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 při skenování a do velikosti A3 při fotografování včetně úpravy k odeslání 5Kč

Poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

dle skutečných nákladů

V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

 

Náklady na opatření technických nosičů dat 1 ks CD (Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.)

10 Kč

Náklady na opatření technických nosičů dat 1 ks DVD (Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.)

20 Kč

Náklady na odeslání informací žadateli: náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p., případně jiného poskytovatele poštovní služby.

Cena dle poskytovatele služby

Náklady na odeslání informací žadateli: náklady na balné se stanoví paušální částkou za jednu poštovní zásilku.

20 Kč

Náklady na odeslání informací žadateli: v případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli
uplatňována.

0 Kč

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací: 

1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se úhrada požaduje za vyhledávání delší než 20 minut Úhrada za hodinu vyhledávání jedním pracovníkem je 279 Kč, započítává se každých i započatých 20minut. Úhrada je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce, kteří se mohou podílet na vyhledávání informací, podle schváleného rozpočtu pro kalendářní rok. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem doby připadající na každého pracovníka.
2. Vzniknou li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, nezbytné k vyhledání informace (např. náklady na jízdné na odlehlé pracoviště), budou účtovány   na základě individuální kalkulace.
3. Do vyhledávání se zahrne s ohledem na konkrétnost formulace žádosti pouze vyhledání, ve kterém dokumentu se požadovaná informace nachází (např. v evidenci, spisové službě), vyhledání samotného
dokumentu (např. ve spisovně, v počítači), vyhledání požadovaných informací v dokumentu, přenesení informací do sdělení žadateli (výpisem nebo kopírováním v počítači). Omezeně lze zahrnout čas nutný na
anonymizaci chráněných údajů. Ostatní činnosti spojené s vyřízením žádosti, včetně právního posouzení, se nezapočítávají. Nezapočte se ani čas kopírování listinných dokumentů, který je již vyjádřen jednotkovou sazbou za kopii.

 
Paušál provozních nákladů (materiál, energie)

15,00 Kč

Ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

Ostatní ustanovení:
1. Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnu tím požadovaných informací.
2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.
3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu Staré Ždánice v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet obce 224182130/0300 , VS = číslo jednací
4. Tento sazebník se stanoví na účetní období od 1.1.2019
 

Formuláře